หน้าแรก มมร
หน้าแรก
บุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน
บทความ
ข่าวสาร
ประมวลภาพ
เว็บแนะนำ
ติดต่อเรา
เช็คเมล์บุคลากร
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อคอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์

ปรัชญา
มุ่งมั่น  สรรหาสรรพวิชา เพื่อค้นคว้าและบริการ

ปณิธาน
      ๑. ปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การทำรายการช่วยค้นและการบริการสารสนเทศให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการ
     ๒. เพิ่มศักยภาพการจัดบริการห้องสมุดและสารสนเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงานและให้บริการและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
     ๓. ร่วมมือประสานภารกิจและบริการสารสนเทศทั้งกับหน่วยงานภายในห้องสมุดในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและห้องสมุดวิชาการภายนอก

วัตถุประสงค์ห้องสมุด
     ๑. เพื่อเป็นศูนย์รวมข่าวสารข้อมูลและบริการสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและวิทยาเขตแก่คณาจารย์ประจำและคณาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยอันเป็นส่วนส่งเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการสอนและการวิจัย และแก่บุคลากรในสายงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยในการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
     ๒. เพื่อให้บริการและสื่อการศึกษาทั้งในส่วนกลาง และวิทยาเขตแก่นักศึกษา และผู้เรียนตามหลักสูตรและโครงการ ให้บริการทางด้านวิชาการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
     ๓. เพื่อเป็นแหล่งกลางในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

ถัดไป >

 

ฝ่ายห้องสมุด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
248 ม.1 บ้านวัดสุวรรณ ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053,1054
ฝ่ายบริหาร