ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเสวนาวิชาการ "พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัฒน์" เขียนโดย CHAIYAPHOL 229
คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างอาคารที่พักอาคันตุกะ (B14) เขียนโดย CHUCHAT 205
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสรุปผล มมร ผ่านประเมินในระดับดี เขียนโดย CHAIYAPHOL 244
มมร ร่วมกับราชบัณฑิตสถาน จัดโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร ถกประเด็นบทบาทของศาสนากับค่านิยมในสังคมไทย เขียนโดย CHAIYAPHOL 130
มมร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เขียนโดย CHAIYAPHOL 203
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันประจำปีการศึกษา 2556 เขียนโดย CHUCHAT 253
การประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณ มมร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เขียนโดย CHAIYAPHOL 279
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารระดับสูง เขียนโดย CHAIYAPHOL 297
มมร จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง เสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาเทคนิคการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เขียนโดย CHAIYAPHOL 416
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรใหม่ เน้นสร้างทัศนคติที่ดีและเข้าใจทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เขียนโดย CHAIYAPHOL 996