โครงการจัดตั้งหอเมตตาธรรมบำบัดวิกฤต (CICU) อนุสรณ์ 100 ปี พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) โรงพยาบาลอุดรธานี คณะศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสร่วมกัดจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายกุศลเนื่องในวาระอันเป็นมงคลที่หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป เจริญวัฒนะ ครบ 100 ปี วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

          เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 แล้วเสร็จตามเจตนารมณ์ของหลวงปู่ เริ่มให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยวิกฤต ทั้งฝ่ายบรรพชิต และฆราวาส ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ทำให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้ารับการรักษาพยาบาลในไอซียูอายุรกรรมที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากล ด้วยความเอาใจใส่ดูแลรักษาผู้ป่วยดุจญาติมิตรอันที่รัก

          พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทรัพย์ส่วนที่ขาดเหลือทั้งหมดจากที่ประชาชนร่วมบริจาคแก่ โครงการจัดตั้งหอเมตตาธรรมบำบัดวิกฤต (CICU) อนุสรณ์ 100 ปี พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) โรงพยาบาลอุดรธานี เป็นจำนวนเป็น 22,699,964.73 บาท (ยี่สิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

          หนังสือชุด "เมตตาธรรมบำบัดวิกฤต" หนังสือที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดหอเมตตาธรรมบำบัดวิกฤต (CICU) ขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นธรรมทานบูชาพระคุณแด่หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีป และเนื่องในมงคลสมัยที่สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดหอเมตตาบำบัดวิกฤต อนุสรณ์ 100 ปี พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) จึงโดยมอบหนังสือระลึก "เมตตาธรรมบำบัดวิกฤต" ให้แก่ทางหอสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  และวิทยาเขต วิทยาลัย รวม 11 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถศึกษาค้นคว้าหาอ่านได้โดยง่าย อันเป็นประโยชน์สุขอย่างยิ่งแก่ผู้น้อมนำมาปฏิบัติตนด้วยความเคารพศรัทธา